Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Feniks Leefstijlcoaching

De leefstijlcoach hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1  In deze voorwaarden wordt onder “leefstijlcoach” verstaan Feniks leefstijlcoaching te Breda.

1.2  De leefstijlcoach is lid van de BLCN Beroepsvereniging leefstijlcoaches Nederland en in het bezit van een licentieovereenkomst COOL.

1.3  In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de leefstijlcoach opdracht geeft tot begeleiding in verandering van leefstijl

1.4  In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.5  Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de leefstijlcoach.

1.6  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de leefstijlcoach voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

2 Overeenkomst

2.1  De overeenkomst tussen leefstijlcoach en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Leefstijlcoach tot al dan niet begeleiding van leefstijlverandering.

2.2  De leefstijlcoach is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een begeleiding uit te voeren.

3 Toestemming

3.1  De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de leefstijlcoach.

3.2  De leefstijlcoach kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3  De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de leefstijlcoach om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden.
De leefstijlcoach is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van de huidtherapeut.

3.5  In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de leefstijlcoach geen begeleiding meer verrichten.

4 Informatie

De cliënt dient de leefstijlcoach op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1  Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2  De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij/zij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de begeleiding van de leefstijlcoach vergoedt.

6 Betaling

6.1  De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de leefstijlcoach zorg voor de volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van de leefstijlcoach onder vermelding van het factuurnummer.

6.2  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3  Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4  In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De leefstijlcoach is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen. De leefstijlcoach is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn(met inbegrip van buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.5  Bij betalingsachterstand is de leefstijlcoach bevoegd om verdere begeleiding op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

6.6  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de leefstijlcoach indient over de factuur en/of de begeleiding, tenzij de leefstijlcoach instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7  De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de leefstijlcoach verzoekt om de begeleiding aan een ander over te dragen.

7 Annulering

7.1  In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 2 werkdagen tevoren bij de leefstijlcoach af te zeggen.

7.2  Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de leefstijlcoach het tarief van de geplande tijd van de begeleiding geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3  Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel schriftelijk of per mail worden geannuleerd. De annulering wordt door de leefstijlcoach geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of schriftelijke is ontvangen.

8 Aansprakelijkheid

Indien zich bij de begeleiding, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een begeleiding, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de leefstijlcoach leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de leefstijlcoach afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De leefstijlcoach is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met nakoming van enige verplichting jegens de leefstijlcoach.

9 Klachten

9.1  In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de begeleiding door de leefstijlcoach, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de leefstijlcoach.
De leefstijlcoach en cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2  Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland. BLCN:

10 Privacy

10.1  In het kader van de privacy wetgeving AVG wijzen wij u op ons privacy beleid wat u kunt inden op de website.
10.2  Wij registeren uw gegevens in een digitaal/paramedisch registratie systeem.
10.3  Alle gegevens zijn voor u als betrokkene ten alle tijden op te vragen of in te zien.
10.4  Gegevens worden normaal gesproken minimaal 10 jaar bewaard. Dit in ivm de wetgeving voor medische en paramedische registraties.

11 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12 Toepasselijk recht

Op de tussen de leefstijlcoach en de cliënt gesloten overeenkomst, en op de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13  Wijziging

13.1  De leefstijlcoach behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigingen.

13.2  Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand (1) na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening Van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Scroll naar top